کامپاندهای پلی‌پروپیلن تقویت شده با الیاف شیشه

کامپاندهای پلی‌پروپیلن تقویت شده با الیاف شیشه

DenaComp