مستربچ کربنات کلسیم گرید مخصوص گونی

Calcium Carbonate Masterbatch

DenaFill