مستربچ‌ تأخیرانداز شعله

Flame Retardant Masterbatch

DenaAdd